หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
     
  ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสุรพล  เกษมวิริยนนท์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ เป็นประธานกรรมการ  บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

      
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 188
     เดือนนี้ : 7919
     พ.ศ.นี้ : 55473
     ทั้งหมด : 313026
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th