หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - พรบ./พรก.
  ผู้ชม
   พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
  297
   พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าาง พ.ศ.2562
  298
   พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
  290
   พระราบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  271
   พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2561
  270
   ทดสอบ พรบ/บรก
  289


  ทั้งหมด 6 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 22
     เดือนนี้ : 44116
     พ.ศ.นี้ : 217229
     ทั้งหมด : 647134
  

  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : newdonsalab@gmail.com