หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข่่าวทั่วไป
  ผู้ชม
   ประชาสัมพันธ์รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  22
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  34
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2564
  37
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  30
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  32
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  32
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
  90
   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
  77
   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
  80
   ประชาสัมพันธ์ รายงานสุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2562
  96
   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  87
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  66
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  65
   ประกาศเรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  113
   ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  121
   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  143
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
  122
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์รวม
  119
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
  119
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  122
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  87
   การดำเนินการเพื่อจัดกาารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
  92
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
  89
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  94
   รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร
  90


  ทั้งหมด 55 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 140
     เดือนนี้ : 7556
     พ.ศ.นี้ : 13967
     ทั้งหมด : 170467
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th