หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข่่าวทั่วไป
  ผู้ชม
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
  3
   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
  2
   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
  9
   ประชาสัมพันธ์ รายงานสุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2562
  10
   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  14
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  12
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  14
   ประกาศเรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  38
   ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  37
   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  82
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
  51
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์รวม
  50
   มาตรการป้องกันการรับสินบน
  27
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  52
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  21
   การดำเนินการเพื่อจัดกาารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
  21
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562
  23
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  34
   รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากร
  26
   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  28
   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
  20
   ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสบ
  34
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
  41
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  25
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  34


  ทั้งหมด 49 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 75
     เดือนนี้ : 1303
     พ.ศ.นี้ : 15300
     ทั้งหมด : 121199
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th