หน้าหลัก | Login  


 
 •  

  
   
  ท่านคิดว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
  แก้ไขปัญหายาเสพติด
  แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
  จัดมาตรการป้องกันน้ำท่วม
  จัดการเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

   

   
   
   
  
   - ข่่าวทั่วไป
  ผู้ชม
   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563
  67
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  100
   ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประจำปี 2564 (6 เดือนแรก)
  110
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก)
  101
   ประชาสัมพันธ์ รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ประจำปีงบประมาณ 2564
  163
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  92
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  69
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  119
   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  141
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2564
  135
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
  146
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  140
   ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  124
   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
  186
   ประชาสัมพันธ์ คู่มือการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
  172
   ประชาสัมพันธ์ รายงานผลดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุุคคล
  163
   ประชาสัมพันธ์ รายงานสุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ประจำปี 2562
  188
   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  174
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  157
   ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  150
   ประกาศเรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  225
   ประกาศเรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  244
   มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  235
   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
  221
   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์รวม
  226


  ทั้งหมด 62 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า : 1 [2]  หน้าถัดไป>>

   
    พรบ./พรก.
  กฏกระทรวง/ระเบียบ
    หนังสือราชการ สถ..
    พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
   
     วันนี้ : 772
     เดือนนี้ : 8294
     พ.ศ.นี้ : 80419
     ทั้งหมด : 236919
  

    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ 333 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170
  โทร 034-568215-6 โทรสาร 034-568215
  ต่อ18 E-mail : 6711303 @dia.go.th